Zapytanie ofertowe nr 033/POWR.410/2017 z dn. 19.06.2019 dotyczy dostarczenia odczynników do realizacja zadania  warsztatowego, rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu pt. „Let's Bio-IT - rozwój kompetencji zawodowych, bioinformatycznych, językowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów WBiOŚ Uniwersytetu Łódzkiego”, nr POWR.03.01.00-00-K410/16-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Przedmiot zamówienia - - zestaw do sekwencjonowania NGS – Illumina MiSeq Reagent Kit v3 2 x 300 bp.

Kryterium oceny oferty:

Waga kryterium - cena : 100%

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
X=(A/B) x 100 pkt
gdzie: X liczba punktów za kryterium
A najniższa cena brutto za godzinę wynikająca ze
złożonych ofert
B cena brutto za godzinę ocenianej oferty
Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne,
uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności
budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez
względu na to, na której stronie ciąży obowiązek ich
odprowadzenia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy
podana kwota brutto przekroczy budżet projektu
przewidziany na realizację usługi.

Link do załącznika - Załącznik nr 1

W imieniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu odczynniki.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019 roku, godz. 18.00.

Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
W ofercie należy podać cenę brutto każdej pozycji oraz łączną cenę brutto za całość
zamówienia. Cena transportu powinna zostać wyszczególniona i uwzględniona w łącznej cenie
brutto.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego
(Pracownia Biobank, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul.
Pilarskiego 14, 90-231 Łódź z dopiskiem „Let's Bio-IT”), albo przesłać na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1, w terminie do dnia 26.06.2019
r. do godz. 18:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z realizacją projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w zakresie PR

W związku z realizacją projektów prowadzonych przez Pracownię Biobank na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu ofertowym tablice informacyjne.

 

Link do zapytania - Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do dnia 21.06.2018 roku, godz. 9:00. 

 

 

W związku z realizacją projektów prowadzonych przez Pracownię Biobank na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu ofertowym tablice informacyjne.

 

Link do zapytania - Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do dnia 04.07.2018 roku, godz. 9:00. 

 

 

W związku z realizacją projektów prowadzonych przez Pracownię Biobank na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu ofertowym odczynniki. 

 

Link do zapytania - Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: do dnia 29.05.2018 roku, godz. 9:00. 

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}