Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z realizacją projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę proponowanej przez Państwa firmę dostawy:

 1. Zamawiający:

Uniwersytet Łódzki Pracownia Biobank ul. Pilarskiego 14/16 90-237 Łódź

NIP: 724 - 000 - 32 - 43

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa szkoleniowa obejmująca, min. 12 godzin szkolenia z zakresu

Wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017 i obejmować następujące obszary:

 • Znaczenie bezpieczeństwa informacji dla organizacji
 • Struktura ISO 27001:2017
 • Dokumentacja systemu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Identyfikacja zagrożeń i podatności
 • Zabezpieczenia
 • Auditowanie systemu

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 • dane rejestrowe i teleadresowe oferenta
 • datę sporządzenia oferty
 • cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia w PLN
 • minimalny preferowany termin ważności oferty 30 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert
 • termin płatności (minimalny termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury oraz odbioru dostawy)
 • proponowaną lokalizację szkolenia
 1. Sposób złożenia oferty:

Oferta powinna zostać przesłana w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2020 o godzinie 17:00. Osoba do kontaktu Błażej Marciniak, tel.: 42 6655702.

 1. Przy wyborze oferty brany będzie pod uwagę następujący czynnik: cena netto.

Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona o wynikach postępowania bezpośrednio przez zamawiającego poprzez złożenie zamówienia. Pozostałe firmy biorące udział
w postępowaniu będą mogły się dowiedzieć o jego wynikach od dnia 24.02.2020 r. poprzez kontakt
z biurem projektu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia zapytania.

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z realizacją projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę proponowanych przez Państwa/Państwa firmę dostaw/usług:


1.            Zamawiający:
Uniwersytet Łódzki Pracownia Biobank ul. Pilarskiego 14/16 90-237 Łódź
NIP: 724 - 000 - 32 - 43
2.            Przedmiot zamówienia:
Przygotowanie koncepcji i konspektu zajęć dla uczniów klas 4-8 dotyczących genetyki człowieka, biobankowania. Po za wiedzą teoretyczną zajęcia powinny obejmować również część eksperymentalną wykonywaną przez młodzież, celem zajęć po za przekazaną wiedzą i zajęciami praktycznymi będzie promocja projektu.
 3.            Oferta powinna zawierać:
-    dane rejestrowe i teleadresowe oferenta
-    zakres cenowy netto i brutto przedmiotu zamówienia w PLN
-    termin realizacji zamówienia (preferowany maksymalny termin realizacji to 2 tygodnie od złożenia zamówienia)
-    minimalny preferowany termin ważności oferty 30 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert
-    termin płatności (minimalny termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury oraz odbioru prac)
4.            Sposób złożenia oferty:
Oferta zawierająca datę jej sporządzenia powinna zostać przesłana w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź listownie lub dostarczona osobiście na adres biura projektu: Pracownia Biobank UŁ, ul Pilarskiego 14/16, 90-237 Łódź. W przypadku ofert składanych listownie bądź osobiście datą złożenia oferty będzie data jej wpłynięcia do biura projektu.
Termin składania ofert upływa w dniu 7 stycznia 2020r. o godz. 15.30 Osoba do kontaktów Błażej Marciniak tel.: 426655702.
5.            Przy wyborze oferty brany będzie pod uwagę następujący czynnik: Cena netto

W ramach postępowania oferty cząstkowe, bądź wariantowe nie będą brane pod uwagę.
Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona o wynikach postępowania bezpośrednio przez zamawiającego poprzez złożenie zamówienia. Pozostałe firmy biorące udział w postępowaniu będą mogły się dowiedzieć o jego wynikach od dnia 14 stycznia 2020 r. poprzez kontakt z biurem projektu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia zapytania w dowolnym momencie postępowania.

Zapytanie ofertowe nr 033/POWR.410/2017 z dn. 19.06.2019 dotyczy dostarczenia odczynników do realizacja zadania  warsztatowego, rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu pt. „Let's Bio-IT - rozwój kompetencji zawodowych, bioinformatycznych, językowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów WBiOŚ Uniwersytetu Łódzkiego”, nr POWR.03.01.00-00-K410/16-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Przedmiot zamówienia - - zestaw do sekwencjonowania NGS – Illumina MiSeq Reagent Kit v3 2 x 300 bp.

Kryterium oceny oferty:

Waga kryterium - cena : 100%

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
X=(A/B) x 100 pkt
gdzie: X liczba punktów za kryterium
A najniższa cena brutto za godzinę wynikająca ze
złożonych ofert
B cena brutto za godzinę ocenianej oferty
Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne,
uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności
budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez
względu na to, na której stronie ciąży obowiązek ich
odprowadzenia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy
podana kwota brutto przekroczy budżet projektu
przewidziany na realizację usługi.

Link do załącznika - Załącznik nr 1

W imieniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu odczynniki.

Termin składania ofert: do dnia 26.06.2019 roku, godz. 18.00.

Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
W ofercie należy podać cenę brutto każdej pozycji oraz łączną cenę brutto za całość
zamówienia. Cena transportu powinna zostać wyszczególniona i uwzględniona w łącznej cenie
brutto.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego
(Pracownia Biobank, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul.
Pilarskiego 14, 90-231 Łódź z dopiskiem „Let's Bio-IT”), albo przesłać na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1, w terminie do dnia 26.06.2019
r. do godz. 18:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 033/POWR.410/2017 z dn. 19.06.2019 dotyczy dostarczenia odczynników do realizacja zadania  warsztatowego, rozwijającego kompetencje w ramach realizacji Projektu pt. „Let's Bio-IT - rozwój kompetencji zawodowych, bioinformatycznych, językowych i w zakresie przedsiębiorczości studentów WBiOŚ Uniwersytetu Łódzkiego”, nr POWR.03.01.00-00-K410/16-00, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Przedmiot zamówienia:

- zestaw do sekwencjonowania NGS – Illumina MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycle)

- zestaw indeksów do przygotowania bibliotek DNA – Illumina Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples)

- zestaw indeksów do przygotowania bibliotek DNA – Illumina Nextera XT Index Kit v2 Set D (96 indexes, 384 samples)

Kryterium oceny oferty:

Waga kryterium - cena : 100%

Punkty za kryterium zostaną przyznane wg wzoru:
X=(A/B) x 100 pkt
gdzie: X liczba punktów za kryterium
A najniższa cena brutto za godzinę wynikająca ze
złożonych ofert
B cena brutto za godzinę ocenianej oferty
Podane w ofercie ceny są całkowite i ostateczne,
uwzględniające wszystkie należne składki i inne należności
budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez
względu na to, na której stronie ciąży obowiązek ich
odprowadzenia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość
odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy
podana kwota brutto przekroczy budżet projektu
przewidziany na realizację usługi.

Link do załącznika - Załącznik nr 1

W imieniu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wskazane w zapytaniu odczynniki.

Termin składania ofert: do dnia 06.12.2019 roku, godz. 12.00.

Oferta powinna zostać przygotowana na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania
ofertowego.
W ofercie należy podać cenę brutto każdej pozycji oraz łączną cenę brutto za całość
zamówienia. Cena transportu powinna zostać wyszczególniona i uwzględniona w łącznej cenie
brutto.
Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Zamawiającego
(Pracownia Biobank, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ul.
Pilarskiego 14, 90-231 Łódź z dopiskiem „Let's Bio-IT”), albo przesłać na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1, w terminie do dnia 06.12.2019
r. do godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Pracownia Biobank Uniwersytetu Łódzkiego, w związku z realizacją projektu pt. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl” nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w zakresie PR

KONTAKT
NAPISZ DO NAS

{mosmap height='270'|width='100%'|zoom='17'| lat='51.7767961'| lon='19.4843932'}